Thợ vẽ bố thí 30 lượng vàng được hiện báo = Truyện Phật họcNiệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng
Lễ Phật Một Lễ Tội Diệt Hà Sa
Nam Mô A Di Đà Phật

Xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông:https://12m-15m.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply